လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာေရွတန္း ေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္ရရွိပါသည္။ မၾကာေသးခင္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုး၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို ရရွိေနပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ကမၻာေပၚရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အမ်ားအျပားလာေရာက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ စံုစမ္းေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အရွည္လ်ားဆံုးကန္းရိုးတန္း၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေစ်းကြက္အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မေဝးေသာအနာဂတ္တြင္ အာရွရဲ႕ႀကီးက်ယ္ေသာစီပြားေရးအင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အလားအလာေကာင္း မ်ားရွိပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးၿမႇပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ မေရရာမေသခ်ာျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးၿမႇပ္ႏွံရန္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး အက်ိဳးျဖစ္္ထြန္းရန္မရွိေသာ အေနအထားရွိေနပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ အားနည္းမႈမ်ားရွိေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Ryuji Finance Co.,Ltd. သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တရား၀င္လိုင္စင္ရေငြေရးေၾကးေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Ryuji Finance Co.,Ltd သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိုိ႔လာေရာက္ရင္းႏွီးၿမႇပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ အေထာက္အကူၿပဳကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။