ဆက္သြယ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

႐ံုးခ်ဳပ္: ႐ံုးခ်ဳပ္၊ အမွတ္ (၂၅၀)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း/ ။ +၉၅၁ ၂၁၀၆၂၀၊ ၂၁၀၄၅၉၊ ၂၁၂၀၅၁၊ ၂၂၇၀၇၃

ဖက္ (စ္) း  +၉၅၁ ၂၁၁၂၇၄

အီးေမး(လ္): info@ryujifinance.com

ကြ်ႏ္ ုပ္ တို႔ထံ ေမး(လ္ )ပို႔ရန္

© Ryuji Finance Co., Ltd. All Rights Reserved.