သင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားထဲမွ ကုန္ပစၥည္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ယူလိုက္ပါ။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ facebook စာမ်ာက္ႏွာ (သို႔) ဖုန္းျဖင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။