ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Project X စီမံကိန္းအား မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Project X ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ၊ အဆင္ေျပေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေကာင္း မ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။


Project X ၏ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီကိုယ္စားၿပဳ ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတ၀န္းတြင္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ PDF ဖိုင္ အား ၾကည့္႐ႈ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္စံုလင္စြာသိ႐ွိလိုပါက က်ြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ PDF ဖိုင္အားၾကည့့္႐ႈလိုက္ပါ။

က်ြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားကို ပိုို၍သိ႐ွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ CREED စာမ်က္ႏွာအား ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ။

Products

Agents