မန္ေနဂ်ာမ်ား

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

U Maung Maung Kyaing

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

U Maung Win

ဥပေဒအၾကံေပး

U Saw Han Maw

စာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္

U Kyaw Win

ေငြကိုင္ခ်ဳပ္

Daw Yee Yee Wynn

လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

U San Lwin


အျပည္ျပည္စီဆုိင္ရာမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

Ryuji Maung

Yiyi Maung

Taro Kosaka

Yuta Hayashi

Shunsuke Uchida